Wzór ogólny węglowodorów nasyconych

Pobierz

Powyżej zestawiono nazwy i wzory weglowodorów nasyconych zawierających od jednego atomuwegla (CH4) aż do dziesieciu (C10H22) .Znane są weglowodory nasycone zawierajace w łańcuchu ponad 100 atomów węgla.Węglowodory nasycone - alkany Znasz już pojęcie roztworu nasyconego - to taki roztwór, w którym (w danej temperaturze) rozpuszczono maksymalną ilość substancji.. Otrzymywanie: metanol: - sucha destylacja drewna - z gazu syntezowego: CO+2H2 -> CH3OH etanol: - reakcja przyłączania wody do alkenu: C2H4+H2O->C2H5OH - fermentacja alkoholowa: C6H12O6->2C2H5OH+2CO2 4.Węglowodory nasycone, uporządkowane są według wzrastającej liczby atomów węgla, tworzą szereg homologiczny, w którym każdy następny związek ma o jedną grupę -CH2- więcej od poprzedniego.. Węglowodory nasycone otrzymujemy również podczas destylacji rozkładowej drewna, torfu, węgla, łupków bitumicznych.. Te ShNu są typowymi przedstawicielami szeregu węglowodorów aromatycznych, które mają ogólny wzór CnH2n-6.. Uczniowie korzystając z podręcznika, encyklopedii bądź z Internetu zapoznają się z szeregiem homologicznym alkenów i alkinów.. SZEREGU HOMOLOGICZNEGO SZEREG HOMOLOGICZNY - jest to szereg w kt rym każdy następny węglowod r r żni się od poprzedniego grupą CH2.. REAKCJE SPALANIA: * reakcja z tlenem (całkowite) CH4 2O2-->CO2 2H2O * p łspalanie 2CH4 3O2-->2CO 4H2O * niecałkowite CH4 O2-->C 2H2OWęglowodory nienasycone: - wzory strukturalne etanu, etenu i etynu, - tworzenie nazw alkenów i alkinów, - etylen i acetylen jako nazwy zwyczajowe etenu i etynu, - ustalanie wzoru sumarycznego na podstawie nazwy alkenu i alkinu, - podawanie nazw alkenów i alkinów na podstawie wzorów półstrukturalnych, - właściwości węglowodorów nienasyconych i porównywanie ich z właściwościami .Węglowodory uporządkowane według zwiększającej się ilości węgla tworzą szereg homologiczny, w którym każdy następny węglowodór różni się od poprzedniego grupą CH2..

Z tego względu zaliczane są do węglowodorów nienasyconych.

strukturalne, półstrukturalne alkenów i alkinów.. b) 5 atomów węgla.. Ogólny wzór przyjmuje postać C n H 2n.. Wzór sumaryczny.Ich wzór ogólny to: C n H 2n-2 Najprostszym alkinem jest etyn (C 2 H 2 ), zwany zwyczajowo acetylenem.. Szereg homologiczny jest to grupa związków organicznych, w której każdy następny przedstawiciel różni się od swojego poprzednika o stały człon -CH2- (czyli o dwa tomy wodoru i jeden atom węgla, tzw. grupę metylenową).Nov 21, 2021Wzór ogólny węglowodorów nasyconych (alkanów) to.. d) 16 atomów wodoru.. Alkany są nasycone, bo tak nie ma gdzie wstawić więcej wodoru, nawet teoretycznie.. Alkeny (C2-C4 .Wzór ogólny alkanów ma postać CnH2n+2, gdzie n to liczba atomów węgla w cząsteczce.. Węglowodory nienasycone mają w nazwie końcówkę -en (propen, buten).. Podaj przykład alkanu i alkinu.. c) 10 atomów wodoru.. Dlaczego?. Nazwa do węglowodoru dodaje się końcówkę - ol 3.. 5.Jaki jest wzór alkoholu metylowego (metanolu) i etylowego (etanolu)?Wiemy, że ogólny wzór węglowodorów nasyconych przedstawia się następująco: C n H 2 n + 2 gdzie: n - liczba atomów węgla .. a) 12 atomów węgla.. Są one odporne na działanie silnych kwasów, zasad, utleniaczy i reduktorów.węglowodory nienasycone Węglowodory nienasycone - węglowodory, które mają w cząsteczce jedno wiązanie podwójne między atomami węgla..

... Mają one ogólny wzór CnH2n.

Wyjątkiem są nazwy pierwszych czterech węglowodorów, które są nazwami zwyczajowymi.węglowodory nasycone (alkany) To związki węgla i wodoru, posiadające wyłącznie wiązania pojedyncze.. Mają w cząsteczce wiązanie podwójne, które jakby pękło, pozwoliłoby przyłączyć jeszcze dwa wodory.. Określenie "nasycony" jest również używane w odniesieniu do opisu niektórych związków organicznych.. e) łącznie 20 atomów.. Ogólny wzór sumaryczny alkinów to C n H 2n-2 Alkiny - szereg homologicznyALKANY (wzór ogólny - CnH2a 2) Węglowodory nasycone - są to związki zawierające tylko węgiel i wodór, przy czym wszystkie atomy węgla w cząsteczce połączone są wiązaniem pojedynczym (C-C) * METAN - CH4.. Przez analogię do definicji roztworu nasyconego możemy powiedzieć, że węglowodory nasycone to takie, w których cząsteczkach znajduje się maksymalna liczba wiązań pojedynczych (atomy węgla w tych cząsteczkach są "wysycone" wiązaniami pojedynczymi).Ogólny sumaryczny wzór węglowodorów nasyconych ma postać: CnH2n+2 (n = 1, 2,3…) Alkany tworzą szereg homologiczny.. wszystkie atomy wegla w czasteczcesą połączone wiazaniem pojedyńczym (C-C).. Podstawiamy do ogólnego wzoru dla węglowodorów nasyconych:Węglowodorynienasycone- Alkiny Alkinyjest to grupa organicznych związków chemicznych, których cechą charakterystyczną jest obecność jednego wiązania potrójnego pomiędzy atomami węgla (−C≡C−) w cząsteczce..

Uczniowie rysują w ...Wzór ogólny CnH2n+1-OH 2.

Z treści zadania wiemy, że n - liczba atomów węgla w cząsteczce wynosi 12, zapisujemy.. Ze względu na niską polarność wiązania C-C są to chemicznie nieaktywne związki.. Ich wzór ogólny to: ROH (alkohole monowodototlenowe) R - grupa alkilowa R = C n H 2n+1.. Nazwy węglowodorów nasyconych tworzymy od nazw liczebników greckich, które określają liczbę atomów węgla w cząsteczce dodając końcówkę - an.. Najważniejsze z nich to metanol CH 3 OH oraz etanol C 2 H 5 .Nomenklatura rozgałęzionych węglowodorów nasyconych Podobnie, alkany o rozgałęzionym łańcuchu mają taki sam wzór ogólny jak alkany liniowe, ale o n> 2.. 3.Gdzie stosujemy metan 4.Co to są węglowodory nienasycone?. * ETAN - C2H6.Największym naturalnym źródłem węglowodorów nasyconych są pokłady ropy naftowej, w których oprócz homologów płynnych znajdują się związki gazowe i stałe.. Benzen, w którym gęstość elektronów jest równomiernie rozłożony .Najważniejszym przedstawicielem tej grupy węglowodorów nasyconych jest metan CH 4.. (Porównaj: alkeny, alkiny) Ogólny wzór sumaryczny alkanów(aczkolwiek nie znajdujący zastosowania w alkanach o.zapytał (a) 16.05.2010 o 11:51 1.Podaj wzór i nazwę węglowodoru nasyconego.. (alkanu) zawierającego a)1 atom węgla b)4 atomy węgla c)6 atomów węgla 2.Podaj właściwości (cechy) metanu..

Nauczyciel wyświetla zestaw ilustracji "Modele węglowodorów nasyconych".

W szeregu homologicznym wraz ze zmianą długości łańcucha węglowego , zmienia się stan skupienia od gazów, przez ciecz , do ciała stałego.węglowodory nienasycone; związki organiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru, zawierające między atomami węgla, poza wiązaniami pojedynczymi, jedno wiązanie potrójne; tworzą szereg homologiczny, którego wzór ogólny można zapisać jako C n H 2 n-2Rozważ podstawowe właściwości chemiczne nasyconych węglowodorów.. Tak więc, gdy jeden lub więcej atomów lub grup atomów zastępuje jeden lub więcej atomów wodoru, należy odnotować lokalizację tych podstawników.Alkiny (ogólny wzór sumaryczny - C n H 2n-2) jest to grupa organicznych związków chemicznych, których cechą charakterystyczną jest obecność jednego wiązania potrójnego pomiędzy atomami węgla (−C≡C−) w cząsteczce.Z tego względu zaliczane są do węglowodorów nienasyconych.. Alkinem o najprostszej budowie jest etyn (acetylen): Nazwy alkinów tworzone są zgodnie z .Szereg węglowodor w nasyconych jest przykładem tzw. Jest to związane z ich budową, zatem przeanalizujmy ją.. Jego złoża zawierają 50 - 98 %, a wydobywaniu tego bezbarwnego bezwonnego gazu towarzyszy azot i hel.. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótówWzór ogólny alkenów to: Alkeny nazywamy węglowodorami nienasyconymi, bo są one nienasycone wodorem.. Otrzymywany jest w reakcji karbidu (węgliku wapnia) z wodą.Alkany to węglowodory nasycone (związki organiczne) w których atomy węgla łączą się bezpośrednio ze sobą wiązaniami pojedynczymi.. Ogólny wzór alkanów to C n H 2n+2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt