Które czynniki decydują o zróżnicowaniu klimatycznym azji

Pobierz

Ogromna powierzchnia kontynentu.. Pozostała część to niziny i depresje.Azja - klasa 8. wysokość n.p.m. - zmienia się temperatura i ciśnienie.. Klimat jest złożoną wypadkową wzajemnego oddziaływania różnych czynników, z których najważniejszym jest szerokość geograficzna.. W Azji występuje wiele obszarów i cech środowiska przyrodniczego, które są wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne - zestawione razem tworzą właśnie kontrasty.Klimat wysp południowo-wschodniej Azji i Półwyspu Malajskiego cechują średnie temperatury roczne powyżej 20C, duża wilgotność powietrza, opady roczne mm, częste cyklony.. Do czynników kształtujących klimat należy zaliczyć KLIMAT EUROPY Na klimat Europy wywiera wpływ szereg czynników, wśród których ważne znaczenie ma położenie geograficzne kontynentu, odległość wnętrza kontynentu od mórz i oceanów i ukształtowanie .działu stało się także określenie makro i mikroekonomicznych czynników, mających wpływ na poziom, relacje i dynamikę płac, w tym zwłaszcza w ujęciu regionalnym.. prądy morskie - wpływają na .Azja -największy kontynent na świecie o olbrzymim zróżnicowaniu geograficznym zarówno fizycznym jak i społeczno-gospodarczym.Jest zarazem kontynentem o największej na świecie liczbie ludności.. Spis tematów (kliknij, aby przejść do tematu) I Położenie i warunki naturalne AzjiCzynniki klimatotwórcze to: szerokość geograficzna, rozmieszczenie lądów i oceanów, prądy morskie, wysokość nad poziomem morza i ukształtowanie terenu, a w mniejszym stopniu pokrycie terenu i działalność człowieka..

Podkreśl czynniki decydujące o zróżnicowaniu klimatycznym Azji.

G) cyrkulacja monsunowa.. D. Wyżynno-górska rzeźba terenu.. alternatywne listy kontynentów ).. d) Nizinna rzeźba terenu.Azja jest kontynentem wielkich geograficznych kontrastów.. Do czynników tych należą: Skała macierzysta - jest to materiał skalny, z którego powstaje gleba.. c) Cyrkulacja monsunowa.. Klimatogramy są graficznym przedstawieniem cech klimatu danego miejsca.2 Zaznacz czynniki decydujące o zróżnicowaniu klimatycznym Azji.. 3 Wykonaj polecenia.. Podkreśl nazwy obiektów geograficznych, przez które przebiega umowna granica między Azją a Europą.. W rozdziale podjęto się również identyfikacji tych czynników, które zostały następnie poddane badaniu w dalszej części rozprawy.Czynniki decydujące o rozpadzie opadów na ziemi: ciśnienie atmosferyczne (w strefach niskiego ciśnienia powietrze wznosząc się ulega schładzaniu, a para wodna skrapla się przez co w strefach niżów równikowych opady są bardzo wysokie, a niżów szerokości umiarkowanej wysokie, podczas gdy w strefach wyżów zwrotnikowych i .1) przedstawia czynniki klimatotwórcze decydujące o zróżnicowaniu klimatu na Ziemi 2) analizuje mapę synoptyczną w celu przedstawienia aktualnego stanu i prognozy pogody.. B. Występowanie obszarów bezodpływowych.. b) Oddziaływanie prądów morskich.. Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów) Atmosfera IX Czynniki klimatotwórcze2..

Wymień i opisz czynniki klimatotwórcze .

Obszary południowe i południowo - wschodniej Azji mają klimat monsunowy z suchą zimą, opadami w półroczu letnim (ponad 1000 mm) i średnią .Czynniki klimatotwórcze decydują o warunkach klimatycznych konkretnych obszarów.. a) Niewielka powierzchnia kontynentu.. W średnioterminowej perspektywie będziemy przyglądać się rozwojowi sytuacji w sektorze finansowym, który oczywiście wpłynie na perspektywy wzrostu - powrót firm do normalności, powrót ludzi do pracy.. d) Nizinna rzeźba terenu.. Podlega ona procesom wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego, na skutek których następuje jej rozdrobnienie oraz zmiana właściwości chemicznych.Źródło: Mapa hipsometryczna Azji i skrajne przylądki, Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.. B. Występowanie obszarów bezodpływowych.. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob.. rozkład lądów i mórz - powstają masy powietrza kontynentalnego suchego i oceanicznego wilgotnego.. b) Oddziaływanie prądów morskich.. Bardzo proszę Was o pomoc i z góry dziękuję.Czynniki wpływające na wielkość zasolenia: - opady (strefa klimatyczna), - dopływ wód słodkich rzekami, albo trochę inna wersja : Zasolenie wód w Oceanie Światowym zależy od czynników: * Hydrometeorologicznych - opad atmosferyczny, parowanie z powierzchni morza * Fizycznogeograficznych - dopływ wód rzecznych, topnienie lodów * Oceanograficznych - pionowe mieszanie i .gozych Geografia, Geografia fizyczna, Klimat geografia, geografia fizyczna, klimat, planeta Ziemia, środowisko przyrodnicze kuli ziemskiej..

a) Podkreśl właściwe zakończenia zdań.Jakie są dwa czynniki decydujące o zróżnicowaniu klimatycznym Azji?

Dopisz do poniższych opisów nazwy obiektów geograficznych będących rekordami fizycznogeograficznymi zarówno w skali Azji, jak i świata.podaje przykłady geograficznych kontrastów w Azji w odniesieniu do: ukształtowania terenu, klimatu, wód powierzchniowych; - wymienia i wskazuje na mapie obszary aktywne i nieaktywne sejsmicznie; - wymienia czynniki decydujące o zróżnicowaniu klimatycznym Azji.. ETAP II (rejonowy) Na etapie II konkursu obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapu I konkursu.. Dobrze rozwinięta linia brzegowa.. 200 Zboże to jest główną rośliną żywieniową Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej.Azja ( gr.. Klimat - to ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji charakterystyczny przebieg stanów pogodowych dla danego obszaru.. Jest on wynikiem współdziałania promieniowania słonecznego, cyrkulacji atmosfery, obiegu wody i czynników geograficznych.Publikację wzbogacono o informacje nt. danych strukturalnych przekazywanych do EUROSTAT, jak również dotyczące podstawowych wielkości i wskaźników z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, które są prezentowane w Komunikatach Prezesa GUS.. Zakres merytoryczny zostaje poszerzony o:potrafipodać czynniki decydujące o zróżnicowaniu natężenia i wielkości produkcji energii elektrycznej potrafiwskazać na mapie głównych producentów energii elektrycznej zna czynniki lokalizacji poszczególnych typów elektrowni zna udział największych producentów energii elek-trycznej według różnych typów elektrowni- Po drugie, inflacja i wydarzenia, które decydują o inflacji..

-Czynniki klimatotwórcze - są to czynniki wpływające na klimat danego terenu.

0-2 p. a) Niewielka powierzchnia kontynentu.. Podkreśl czynniki decydujące o zróżnicowaniu klimatycznym Azji: A) wyżynno-górska rzeźba terenu; B) dobrze rozwinięta linia brzegowa; C) ogromna powierzchnia kontynentu; D) występowania obszarów bezodpływowych; E) niewielka powierzchnia kontynentu.. Ukształtowanie powierzchni Azji charakteryzuje się wielkim zróżnicowaniem wysokości i rozległości form terenu.. 3 Wykonaj polecenia.. Należą do nich: odległość od mórz i oceanów (stopień kontynentalizmu) wysokość bezwzględna (im wyżej tym niższa temperatura: w powietrzu wilgotnym temperatura spada około 0,6 °C/100 m (tzw. mokra adiabatyczna), i ok. 1 °C/100 m w suchym (tzw. sucha .Mam pytanie następującego typu, które zapisane mam na pracę domową z geografii: "Podaj co najmniej 4 czynniki, które decydują o wielkości produkcji energii elektrycznej na świecie.". Ogromna powierzchnia kontynentu.. Dobrze rozwinięta linia brzegowa.. D. Wyżynno-górska rzeźba terenu.. H) nizinna rzeźba terenu.2.. c) Cyrkulacja monsunowa.. a) Podkreśl właściwe zakończenia zdań.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: 1.. Nazywana jest często kontynentem wielkich kontrastów geograficznych.Czynniki klimatotwórcze: szerokość geograficzna - różny kąt padania promieni słonecznych, zmienia wielkość otrzymywanej energii słonecznej.. Dopisz do poniższych opisów nazwy obiektów geograficznych będących rekordami fizycznogeograficznymi zarówno w skali Azji, jak i świata.Podkreśl czynniki decydujące o zróżnicowaniu klimatycznym Azji.. Niby łatwe, ale mam problem ze znalezieniem i wskazaniem tych konkretnych 4 czynników.. Ἀσία Asía, łac. Asia) - część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi.. Ponadto dołączono wykaz formularzy statystycznych, aktów prawnych, obowiązujących normDo czynników kształtujących klimat europy nie należy Strefy klimatyczne i typy klimatów - omów klimat Europy - Sciaga .. Jezioro Aralskie, Zatoka Bajdaracka, Jenisej, góry Ural, Karpaty, Morze Czarne, Dardanele, Ormuz 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt