Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy nauczyciela

Pobierz

Pozytywne oddziaływanie wychowawcze miało wspólne organizowanie uroczystości klasowych takich jak andrzejki, podczas których dzieci wspólnie przygotowały poczęstunek - sałatkę .d) analiza i wnioski z badania osiągnięć edukacyjnych uczniów e) współpraca z rodzicami 3) Obszar III- wspomaganie nauczycieli w wysokiej jakości pracy a) działania WDN b) praca zespołowa nauczycieli 4) Wdrożenie wniosków z nadzoru pełnionego w roku szkolnym 2016/2017 5) Obszar I-ewaluacja Wnioski z diagnozy wstępnej z języka polskiego przeprowadzonej we wrześniu w klasie VWnioski do dalszej pracy winny wskazywać, jakiego wsparcia oczekują uczniowie w dalszym procesie nauczania - uczenia się (zwłaszcza w sytuacji hybrydowej pracy szkoły), jakie należy wobec nich zastosować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np.: udział w indywidualnych konsultacjach, w różnego rodzaju zespołach .materiał porównawczy do obserwacji pracy i postępów uczniów w ciągu roku szkolnego oraz kolejnych latach w cyklu kształcenia.. Nauczyciel musi wykorzystaćwszelkie dostępneśrodkiwynikającez ustalonych zasad oceniania, aby wyegzekwować od ucznia realizację zadań.. Promowanie zdrowego trybu życia, propagowanie sportu, aktywnego wypoczynku i właściwego odżywiania się.. Nie może uczyć i przekazywać wiedzy o wartościach oraz normach, których sam nie podziela i nie urzeczywistnia..

Wnioski do dalszej pracy.

• Należy rozwijać społeczną sferę u dzieci, szczególnie związaną z funkcjonowaniem w grupie oraz emocjonalną sferę związaną z radzeniem sobie z przeżywaniem emocji wWnioski do dalszej pracy: 1.Opracować i wdrożyć metody pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce według indywidualnych potrzeb i możliwości.. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią.. W miłej i przyjaznej atmosferze prowadzone są zajęcia i zabawy mające na celu zintegrowanie dzieci, współdziałanie, wyrobienie poczuciaREKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY: 1.. Na ten postulat zwraca się obecnie coraz większą uwagę, argumentując .Julia M Cameron, Pexels.. Ocenę uczniów za pracę na lekcji.. (ocena, pochwała…) 10.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego - rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne, - dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie, - prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu materiału programowegowynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy dokonuje samooceny własnej pracy z wykorzystaniem opinii uczniów, rodziców i innych nauczycieli; uwzględnia wnioski z ewaluacji w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej; wdrażane wnioski przyczyniająich zainteresowaniami , mobilizującymi uczniów do doskonalenia się i rozwoju..

Motywować uczniów do systematycznej pracy.

4.Rozmawiać z uczniami na temat problemów w nauce .Wnioski do dalszej pracy: należy kontynuować wszelkie działania ze strony nauczycieli i specjalistów, aby zapewnić chłopcu dalszy rozwój.. zaleca się, aby w dalszym ciągu pracowano nad poprawą komunikacji i rozwojem mowy powinno się nadal rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą wskazane .6.. Nadal należy doskonalić czytanie ze zrozumieniem na lekcjach wszystkich przedmiotów.. Rozwijać umiejętności nabyte na lekcjach 6.Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy: • Należy wzmacniać mocne strony grupy.. Jeżeli ten obszar będziemy rozwijać to myślę, że dziewczynka poczuje wewnętrzny spokój i chętniej będzie brała udział w zajęciach grupowych, a nie tylko indywidualnych.. Wnioski do dalszej pracy: doskonalić w dalszym ciągu czytanie ze zrozumieniem poprzez wyszukiwanie informacji w tekście doskonalić wnioskowanie na podstawie informacji zawartych w tekście doskonalić umiejętność pisania różnych form wypowiedzi w oparciu o normy językoweOmówienie wniosków z analizy wyników testów trzecioklasistów i rekomendacji do pracy w kl. I-III w rokuszkolnym2012/2013 I.. Dotyczy to zarównoZasada 6.. Zadbać o sprzęt komputerowy i szybki Internet (zadanie szkoły - miarę możliwości)..

Nauczyciele rozbudzają motywację uczniów do dalszej nauki.

Wnioski do pracy wychowawczej w roku przyszłym: W dalszym ciągu, konsekwentnie nagradzać uczniów prezentujących kulturalne zachowania i właściwe postawy.. Każdy nauczyciel rozpocznie w kolejnym roku szkolnym wybraną formę doskonalenia ujętą w "Planie doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020".. Będzie zachowywała normy panujące w szkole.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: 1.. Wnioski do dalszej pracy.. Celowość zadawania prac domowych - dostosowanie do indywidualnych możliwości ucznia.. WNIOSKI DO PRACY DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W ROKUOrganizowane były również wyjazdy do teatru i do kina, podczas których dzieci uczyły się zachowań społecznych, kulturalnego spędzania wolnego czasu.. Uczniowie chętnie pracują na zajęciach lekcyjnych, biorą aktywny udział w lekcjach.sprzątanie po zabawie i po pracy, sprawne reagowanie na polecania nauczyciela - to obszary, które wymagają ciągłych ćwiczeń i usprawnień.. Nauczyciele przedmiotów humanistycznych dostosowują sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do indywidualnych potrzeb uczniów.. Nauczmy uczenia się.. Podczas pracy zdalnej zapisywać zadania domowe w jednym miejscu (np. dziennik elektroniczny), tak by było widoczne obciążenie nauką uczniów..

Angażowanie do pracy wszystkich uczniów w czasie lekcji.

Wnioski: W dalszej pracy z uczniami klas pierwszych należy: •powtórzyć wszystkie dotychczas przerabiane czasy i konstrukcje gramatyczne, stopniowo rozszerzając zakres ich użycia;Próbny egzamin - praktyczne wnioski dla nauczycieli, plik: probny-egzamin-praktyczne-wnioski-dla-nauczycieli.pdf (application/pdf) Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty Czy próbne egzaminy są potrzebne?. Na ścianach kory-tarzy regularnie umieszczano gazetki tematyczne.. Podnieść rangę pracy w Samorządzie Uczniowskim; uświadamiać uczniom konieczność prezentowania wzorowej postawy uczniowskiej jako członka RSU.Wnioski do pracy 1.. Indywidualizować pracę uczniów 5.. Zachęcanie każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywność (aktywizacja klasy).. • większą opieką otoczeni są uczniowie mający trudności, należy więc poszerzyć ofertę dla uczniów zdolnych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania,wnioski do dalszej pracy.. Wykorzystywać programy multimedialne do nauki na zajęciach fabryki wiedzy 4.. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne "Wychowanie do życia w rodzinie" powinien być autentyczny, to znaczy być w zgodzie ze sobą.. Oceniać systematycznie 4.. Ukazanie im sposobów panowania nad własnymi emocjami.W dalszej pracy z uczniami należy zwrócić uwagę na: - zastosowanie akapitów w tekście, - poprawność ortograficzną.. Starać się stosować pracę w grupach.. Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywnyWnioski do pracy wychowawczej z poprzednich lat szkolnych.. Co nam mówią?. Spotkania zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Spotkanie w dn. 24.10.2012 r. • Warsztaty nt. "Jesienne origami" • Nauka składania modeli jesiennych kwiatów i liści z wykorzystaniem modułów -origami modułowe.Analizując słabe strony pracy postanowiłyśmy podjąć działania naprawcze formułując wnioski do dalszej pracy: Intensyfikacja zajęć pantomimicznych i dramowych mających na celu uświadomienie i umożliwienie zrozumienia dzieciom stanów emocjonalnych przeżywanych przez innych.. Trudno sobie wyobrazić możliwość pełnej realizacji podstawy programowej poprzez zdalne nauczanie.WNIOSKI 1.. Jak wykorzystać te informacje w praktyce i co jW stosunku do kolegów z klasy jest koleżeński chętnie pożycza przybory szkolne.. 2.Zachęcać uczniów (mimo opłat, które należy ponieść) do udziału w zewnętrznych i wewnętrznych konkursach matematyczno - przyrodniczych.. Wnioski do dalszej pracy: Należy stosować ćwiczenia usprawniające poprawną pisownie; znajomość części mowy; Usprawniać znajomość tabliczki mnożenia.. Dla wielu nauczycieli praca zdalna jest czymś nowym, to czas zdobywania pionierskich doświadczeń.. Zastanówmy się zatem, o czym warto pamiętać podczas zdalnej nauki.. Rozwijać umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz wykorzystywania ich w procesie zdobywania wiedzy.. 4Wniosek: Wprowadzane przez nauczycieli zmiany w przebiegu procesów edukacyjnych są efektem ich zespołowej pracy.. Nauczyciele systematycznie poszerzają wiedzę i umiejętności, szczególnie z zakresu kompetencjiNauczyciele wspólnie z uczniami podejmowali szereg działań, których celem była dba-łość o estetykę wyglądu głównych ciągów komunikacyjnych szkoły.. Zachęcanie uczniów do rozwijania własnych zainteresowań, indywidualnych uzdolnień i umiejętności.5.. Rozwijać umiejętności porozumiewania się i zdolności rozumowania.. Należyzwrócićnauczycielom uwagęna koniecznośćzróżnicowaniatechnik i form pracy z uczniem, zarównoz użyciemmonitora, jak i bez..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt