Opinia ucznia do stypendium

Pobierz

Marlena KołodziejczykStosunek ucznia do samego siebie (wierzy w swoje możliwości, chętnie podejmuje nowe zadania, potrafi przyznać się do błędu, potrafi poprosić o pomoc w sytuacji trudnej, nie wierzy w swoje możliwości, boi się podejmować nowe zadania, bezkrytyczny wobec siebie, brak poczucia winy, nie przyznaje się do błędu, kłamie-rzadko/często) 4.Uczniowie lubią jej słuchać.. Opinia o uczniu - klasa 8, autyzm, niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, niedowidzenie, niedosłyszenie.. …………….. .…… jest uczniem ( imię i nazwisko )OPINIA NAUCZYCIELA MATEMATYKI O UCZNIU NA POTRZEBY DIAGNOZY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Imię i nazwisko ucznia: Nazwa szkoły, klasa: Uczennica na lekcjach matematyki pracuje chętnie i aktywnie.. Cechuje go niezależność, która wyraża się w samodzielnych sądach oraz gotowości do żarliwej obrony własnego stanowiska.Sep 1, 2020Najbardziej rzetelna opinia to taka, która mocno trzyma się faktów.. Po pierwsze - zawiera informacje o funkcjonowaniu dziecka w szkole, po drugie - obrazuje, na podstawie danych gromadzonych w tej placówce, przebieg nauczania i wychowania oraz udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. Wysokość stypendium: Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.Od samego początku pozytywnie wyróżniał się na tle klasy..

Dane osobowe ucznia Nr tel.

Warszawa.Aleksander nie przejawia żadnych trudności edukacyjnych.. Marta Guzińska.. Aby je zdobyć należy wykazać się odpowiednio wysoką średnią, określoną w regulaminie.. Jest systematyczna, sumienna i zawsze przygotowana do zajęć.Wręczanie stypendiów odbywa się w czerwcu (dla uczniów zgłoszonych do kwietnia) i październiku (uczniom zgłoszonym do września).. Warszawa.. Lubiana zarówno przez rówieśników, jak i grono nauczycielskie.. Ma kilka dobrych przyjaciółek, jest koleżeńska.. Przyznawane są one przez większość uczelni.. Chętnie reaguje na uwagi i polecenia nauczycieli próbując natychmiast wprowadzić poprawę do swojego zachowania.. Stosunek ucznia do samego siebie (wierzy w swoje możliwości, chętnie podejmuje nowe zadania, potrafi przyznać się do błędu, potrafi poprosić o pomoc w sytuacji trudnej, nie wierzy w swoje możliwości, boi się podejmować nowe zadania, bezkrytyczny wobec siebie, brak poczucia winy, nie przyznaje się do błędu, kłamie -rzadko/często).. Opinia o uczniu - klasa 7, niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, autyzm.. Nadal rozwija swoje zainteresowania i zdolności matematyczne z czego jestem bardzo dumna..

Kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo.

Uważam, że nauczyciel nie tylko ma nauczyć matematyki, ale również sprawić by uczeń polubił matematykę, chętnie czytał o niej , poszukiwał nowych rozwiązań.. Uczeń wykazuje się bogatą wiedzą z zakresu środowiska przyrodniczo-społecznego, a także z zakresu matematyki.. O przyznaniu stypendium rektora mogą także decydować dodatkowe osiągnięcia.Hesia Gumprichta.. Kołobrzeg.. Dyrektora szkoły .. (piecz ęć szkoły) w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia (słuchacza) :Ogólna charakterystyka ucznia zdolnego Uczniów zdolnych charakteryzuje: - w sferze poznawczej: Szybkość oraz szerszy zakres opanowywanej wiedzy, dobra pamięć Dobra umiejętność szukania związków i nietypowych skojarzeń, sięganie po dodatkowe informacje, swobodne kojarzenie faktów, tworzenie uogólnień, łatwośćWychowawca klasy składa wniosek o przyznanie stypendium do komisji stypendialnej.. Charakteryzuje go duża sprawność i efektywność uczenia się.. Data i miejsce urodzenia.. 4) Pełnoletni uczeń samodzielnie składa wniosek o przyznanie świadczenia lub upoważnia rodzica do .Ustalenie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, średniej ocen, warunkującej przyznanie stypendium za wyniki w nauce.. Imię i nazwisko ojca..

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 10 000 zł brutto.

Stypendium ma na celu wspieranie indywidualnych przedsięwzięć ukierunkowanych na wspieranie w rozwoju uzdolnionej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.. Jan - uczeń Zespołu Szkół Nr ., klasy z rozszerzonym programem nauczania: historii, języka polskiego i języka niemieckiego podczas trzech lat nauki dał się poznać jako uczeń, który zawsze wzorowo wypełniał obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły.. Jest dzieckiem niezwykle kreatywnym.. Adres zamieszkaniauczeń przejawia trudności w sferze emocjonalnej - lękliwość, drażliwość, wybuchowość, płaczliwość, apatia, zmienność nastroju, skłonność do obniżonego nastroju, skłonność do reagowania gniewem, słaba kontrola emocjonalna, nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, skargi na zmęczenie lub poczucie utraty energii, nadmierna senność,opinia dyrektora szkoły w sprawie stypendium szkolnego.. Opinia o uczniu.. Szybko zapamiętuje nowe wiadomości.Uczy się bardzo dobrze o czym świadczy stypendium naukowe, które otrzymuje.. Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu.. Rozpatrywanie wniosków o stypendia, składanych przez wychowawców klas.. Imię i nazwisko matki.. Dlatego pisz konkretnie, np.: uczeń wyraża się wulgarnie, uczeń nie reaguje na upomnienia nauczyciela, uczeń nie notuje na lekcjach; uczeń dużo pracuje w domu; uczeń unika towarzystwa kolegów; uczeń rozmawia na lekcjach; uczeń szturcha kolegów na przerwach .Opinia o dziecku przedszkolnym, przykład..

Formalności, jakich trzeba dopilnować, aby dostać stypendium artystyczne.

Jego wiedza i umiejętności w mojej ocenie znacznie przewyższają poziom klasy pierwszej.. Nauczyciel jest dla niej autorytetem, który bardzo szanuje.. Imiona.. Uczeń wypełnia ankietę, którą można ściągnąć ze strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.. OPINIA z dnia .. Na podstawie opinii członków komisji, dyrektor decyduje, czy przyznać wynagrodzenie.. Jan prezentował wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, nigdy nie uległ .Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.. Ubiegający się o stypendium wypełnia w niej następujące informacje:Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego rok szkolny 2011/2012.. 2.Mar 1, 2022Opinia katechety W związku z przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania zwracam się z prośbą o wydanie opinii o uczniu.. Dzisiaj, co powszechnie wiadomo, dane te są poufne.Uchwała nr 31/2020/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Łączności w Krakowie z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej kandydatur uczniów Technikum Łączności nr 14 w Krakowie do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021.Apr 21, 20211.. 3.7 days agoJun 15, 2022Stypendia naukowe np. stypendium rektora - to te, które przychodzą na myśl jako pierwsze, kiedy mówimy o stypendiach.. Zgodę wydaje dyrektor po zasięgnięciu opinii .. stypendium może otrzymać jeden uczeń danej szkoły średniej, który uzyskał najwyższą średnią ocen w wyniku rocznej klasyfikacji ( nie niżej jednak niż 4,76) i co najmniej bardzo .2 WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć X) RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA3) PEŁNOLETNI UCZEŃ4) DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA, KOLEGIUM 3) Dotyczy opiekunów prawnych - do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający przyznanie prawnej opieki nad dzieckiem.. Adres stałego zameldowania.. kontaktowego Nazwisko..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt