Opisowa opinia opiekuna praktyk

Pobierz

W ostatnim dniu praktyki, wręcza studentowi opinię i zaświadczenie z odbytych praktyk.opisowa opinia opiekuna praktyki : Ocena praktyki wyrażona stopniem podpis opiekuna praktyki Bardzo dobra(5), dobra plus (4,5), dobra(4), dostateczna plus(3,5), dostateczna(3), niedostateczna(2).. Urszula Bazyluk.. opiekun praktyki:OPINIA Z PRZEBIEGU PRAKTYKI STUDENCKIEJ.. Kierunek, specjalność, rok i semestr studiów: II Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim; semestr IV 3.. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.. Ponadto odznaczała się dużą kulturą osobistą oraz taktem i wyczuciem sytuacji.. Kutno.OCENA STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRZEZ OPIEKUNA PRAKTYK W ZAKŁADZIE PRACY Niniejsza ankieta wyraża opinię nt. praktyk zawodowych Pytanie Ocena punktowa (ocena w skali od 2 -bardzo nisko do 5 - bardzo wysoko) 1.. Prowadziła na bieżąco wymaganą dokumentację obowiązującą praktykanta.. Pani .. jest osobą pełną energii i zapału do pracy.. Swoje obowiązki wykonywała z przyjemnością i zadowoleniem.. Nazwa placówki/instytucji: Przedszkole Publiczne nr.Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia i wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.. Czy praktykant w ustalonym terminie wywiązywałSZCZEGÓŁOWA OPINIA OPIEKUNA PRAKTYKI.. W dniach 18.10.2010 - 14.04.2011 r. Pani Ilona ..

Ocena ogólna praktyki: bardzo dobra.

.1. .. INNE UWAGI OPIEKUNA PRAKTYK.. Zapoznała się z dokumentami realizowanymi w przedszkolu, m.in.. Ogólna ocena praktyki: .. Na koniec każdego etapu praktyki, tj. przy zmianie obiektu, na którym odbywana była praktyka, lub przy zmianie opiekuna praktyk, wymagana jest kilku-zdaniowa opinia opiekuna praktyk.. Chętnie organizowała dzieciom czas, grała w gry planszowe, czytała książki, uczestniczyła w swobodnych zabawach dzieci.Studentka podczas praktyki pedagogicznej wykazała się zdyscyplinowaniem i odpowiedzialnością.. Wydaje się, że w przyszłości będzie bardzo dobrym nauczycielem.. Okres trwania praktyki: od 09.09.2019 do 04.10.2019 4. pod opieką i kierunkiem nauczyciela-opiekuna praktyki poznaje:Opinia opiekuna praktyk może być wpisywana w postaci wpisu w stylu "Potwierdzam praktykę, opiniuję pozytywnie".. Białystok.. Wymagana jest opinia opisowa poparta oceną na skali 1-3, gdzie 1 = w małym stopniu, 2=w średnim stopniu; 3= w dużym stopniu.. Przychodziła na zajęcia punktualnie, żadnego nie opuszczając.. Statutem Przedszkola, Koncepcją Pracy Przedszkola, Programem Wychowawczym, programami własnymi oraz programem edukacji przedszkolnej.Umiała nawiązać kontakt nie tylko z młodzieżą ale i Gronem Pedagogicznym..

Opiekun praktyki studenckiej Student .

Imię i nazwisko studenta: Anna K. 2.. Opinia o przebiegu praktyk studenckich w oddziale integracyjnym.. Ogólna ocena studenta wg skali (proszę podkreślić właściwe):do Instrukcji praktyk Opinia Opiekuna Praktyk o przebiegu praktyk (wypełnia Opiekun Studenta w Instytucji) Imię i nazwisko Studenta: .. Nr albumuOpisowa opinia opiekuna praktyk: Łączna ocena praktyk wyrażona stopniem *: …… podpis opiekuna podpis i pieczęć Menagera, Dyrektora, Prezesa OrganizacjiPraktykantka wykazała się dużą kulturą osobistą, przejawiała bardzo pozytywny stosunek do dzieci, starała się nawiązać kontakt z całą grupą.. Agnieszka Szymonik.. Ewa Rozmarynowicz, Joanna Traczyk.. Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta, musi.. Ocena ogólna praktyki: bardzo dobra Opiekun praktyki studenckiej mgr .Opinia opiekuna praktyk o przebiegu praktyki pedagogicznej Praktyka śródroczna - ciągła Informacje o studencie: imię i nazwisko studenta …………………….………………….Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.. Wpis ten może mieć przykładową treść "Pan Jan Kowalski wykazuje się bardzo dobrą znajomością zagadnień praktycznych i teoretycznych związanych z zakresem odbytej praktyki.Opinia o przebiegu praktyk w przedszkolu..

Opinia o przebiegu praktyki pedagogicznej ciągłej.

Ogólna ocena praktyki: bardzo dobra nauczyciel - opiekun praktykiOpinie opiekuna praktyk o praktykach Praktyka pierwsza Praktykantka, XX, odbyła praktyki w Przedszkolu nr X w wymiarze 90 godzin.. Przy omawianiu przebiegu zajęć była zainteresowana informacjami szczegółowymi postępowania z uczniem w sytuacjach problemowych.. Praktykant odznaczał się sumiennością w wykonywaniu powierzanych zadań, kreatywnością i zmysłem organizacyjnym.OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Informacje podstawowe 1.. Hospitował(a) ogółem .liczba godzin zgodna z programem praktyk…wpisać ilość godzin przeznaczonych na realizację hospitacji zgodnie z programem praktyk w danym semestrze……….. godzin zajęć w tym: a) zajęcia opiekuńczo - wychowawcze/lekcje: .wpisać typ zajęć lub lekcji.podam przykładową opinię.. nie z salonu ale może się przyda :->..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt