Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły za i półrocze

Pobierz

Świnoujściu .. z Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora.. Zawiera gotowe wzory dokumentów, takie jak: regulaminy, procedury, zarządzenia dyrektora, plany nadzoru pedagogicznego, ankiety .Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach w roku szkolnym 2015/2016 (na podstawie art. 40 ust.. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):Dyrektor w swoim sprawozdaniu przygotowanym po I półroczu powinien odnieść się nie tylko do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ale również przedstawić informacje o działalności przedszkola w I półroczu.. Przygotowując wnioski z nadzoru, musisz przeprowadzić analizę dokumentacji nadzoru oraz zebrać informacje od .Sprawozdanie z nadzoru po I półroczu.. Na koniec półrocza na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek analizy pełnionego nadzoru pedagogicznego.. Wanda Pakulniewicz.. wynikające z realizacji planu nadzoru Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020Sprawozdania z realizacji planu nadzoru.. 13.02.2017r.Półroczne podsumowanie nadzoru pedagogicznego w szkole; Sprawozdanie wychowawcy klasy za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 - szkoła podstawowa; Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2018/2019; Sprawozdanie z realizacji zajęć dodatkowych w I półroczu 2018/2019 r. Uchwała Rady .Monitorowanie pracy przedszkola, informacja zwrotna dotycząca systematyczności i rytmiczność realizacji planu, ocena jakości prowadzonych działań, a także podstawa do wypracowania rekomendacji do działań projakościowych - takie funkcje pełni tzw. sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, które dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku.Aby nieco ułatwić dyrektorom pracę związaną z przygotowaniem wspomnianego sprawozdania, a przy okazji nie przegapić żadnego z kluczowych obszarów pracy placówki, a także specyfiki i niuansów pracy zdalnej, opracowaliśmy wzorcowe "Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 2020/21" wraz z filmem z .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze 2017/2018 - szkoła ponadpodstawowa Zobacz więcej Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM..

Uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996).Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora.. Jej realizację przesunięto na rok szkolny 2020/2021.. Po analizie arkuszy wywiadu stwierdzam, że wszyscy nauczyciele deklarują pełną realizację treści programowych przewidzianych ich programem nauczania do realizacji w I półroczu roku szkolnego 2009/10.Przebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 31 ust.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.8.. Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.. Data publikacji: .. Co najmniej 2 razy w roku dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. Po I semestrze wnioski należy formułować rozważnie, a w razie potrzeby należy dokonać korekty planu nadzoru na II semestr .określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2013 r. Ad.1 ..

"Poradnik dyrektora szkoły.

Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w rokuSprawozdanie nauczyciela z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w I półroczu roku szkolnego 2019 2020 .. Roczny cykl 4 płyt CD z kompletną dokumentacją niezbędną do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania.Zakres sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola.. Z formalnego punktu widzenia dyrektor nie ma obowiązku pisania sprawozdań z pełnionego nadzoru pedagogicznego, ale jeśli właśnie w ten sposób chce poinformować radę pedagogiczną o pracy przedszkola, czy też podać wyniki i wnioski, to nic nie stoi na .Aby nieco ułatwić dyrektorom pracę związaną z przygotowaniem wspomnianego sprawozdania, a przy okazji nie przegapić żadnego z kluczowych obszarów pracy placówki, a także specyfiki i niuansów pracy zdalnej, opracowaliśmy wzorcowe "Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 2020/21" wraz z filmem .Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) i § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Miejskiego .. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SŁOBITACH..

Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego.

2.Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej.. Przedszkola.. Ewaluacji: • Analiza organizacji procesów edukacyjnych w szkole, sprzyjających uczeniu się.Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznym planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/13, który został opracowany na podstawieWitam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2018/2019 Nadzór sprawowany był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w oparciu o plan nadzoru opracowany przez dyrektora przedszkola oraz koncepcję pracy przedszkola, programSprawozdanie.. 3 Pod Żaglami.. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/2020 na skutek przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii nie przebiegała zgodnie z planem.. za rok szkolny 2017/2018 .. Omawia zagadnienia dotyczące: nadzoru pedagogicznego, kształcenia i wychowania, organizacji pracy szkoły, bezpieczeństwa, kadr, płac i finansów..

Zarządzanie w praktyce" jest przygotowany specjalnie z myślą o dyrektorach szkół.

Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. z 2017, poz. 1658 z późn.. i Przedszkole w Tuczępach "ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły" w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 .. Przeprowadzono natomiast nieplanowaną Ewaluację zdalnego nauczania.. Wybrano obszar Dzieci są aktywnePonadto opracowano spis podręczników nauczania obowiązujących w szkole, wszystkie z nich są dopuszczone do użytku przez MEN.. Dyrektor wspólnie z Radą Pedagogiczną opracował harmonogram ewaluacji wewnętrznej.. Podstawa prawna: Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r -§ 69.ust 7SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUSZKOWICACH ZA ROK SZKOLNY 2013/14 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 zostały wykonane następujące działania w zakresie: 1.. Skorzystaj z przykładowego wzoru sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w I półroczu.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 PSP w Bukowiu 2 z klasyfikacji po I półroczu nauki, karty ewaluacyjne nauczycieli, dzienniki lekcyjne i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, arkusze obserwacji lekcji, monitorowanie realizacji podstawy programowej (rubryki znajdujące się1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. W roku szkolnym 2013/2014 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany w oparciu o: - Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (dz. U. z 2004 r. nr 256. poz. 2572, z późn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt